สอบภาคปฏิบัตินักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) ในรายวิชาการผลิตอาหารงานจัดเลี้ยง

วันที่ 21 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ และ อาจารย์แววดาว จงกลนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สอบภาคปฏิบัตินักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) ในรายวิชาการผลิตอาหารงานจัดเลี้ยง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล, อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมประเมินผลการสอบภาคปฏิบัติของนักศึกษา ภายใต้บรรยากาศแสนโรแมนติก Dinner ใต้แสงจันทร์ พร้อมชมวิวทะเลและรับประทานอาหารแบบ Western Set Menu ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านราชมงคลชมคลื่น หัวหิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีชันธ์