การบรรยายมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ 16 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ และ อาจารย์แววดาว จงกลนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นวิทยากรบรรยายมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ เม่งก่วง อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาการผลิตอาหารงานจัดเลี้ยง ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านราชมงคลชมคลื่น หัวหิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีชันธ์