“ร้อยมาลัย” รายวิชาเอกลักษณ์ไทย สอบปฏิบัติการร้อยมาลัย นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องเรียน อป. 406 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

วันที่ 16 กันยายน 2565 อาจารย์พลอยปภัส จุฑารัฐเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สอนรายวิชาเอกลักษณ์ไทย สอบปฏิบัติการร้อยมาลัย นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องเรียน อป. 406 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล