ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีเปิดและปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมพิธีเปิดและปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีพระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ธ) เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณแม่ชีพธู ฮวดหิน ประธานดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงวัดสุขสำราญ นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน, อาจารย์ขจี ดวงจักร ณ อยุธยา กรรมการที่ปรึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ ชั้นปีที่ 1 เข้าสอบระดับธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 71 คน ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์