ประชุมหารือการทำความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU) มหาวิทยาลัย IST Hochschule fur Management และกลุ่มเครือข่ายโรงแรมในประเทศเยอรมันนี

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา วงษ์พันธุ์ทา คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย อาจารย์ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมหารือการทำความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU) มหาวิทยาลัย IST Hochschule fur Management และกลุ่มเครือข่ายโรงแรมในประเทศเยอรมันนี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะและฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ โดยมี อาจารย์ปิยวรรณ สันติแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม, รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม และอาจารย์วรินทร คเชนทร์เดชา อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว