ประชุมคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา วงษ์พันธุ์ทา คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประชุมคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการจัดเลี้ยง สาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว