นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา, โรงแรมดุสิต ดีทู และโรงแรมอมารี หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาจารย์สุนิสา มามาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้านิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา, โรงแรมดุสิต ดีทู และโรงแรมอมารี หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์