นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 ณ โรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน และโรงแรมอมารี หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 อาจารย์ปิยวรรณ สันติแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้านิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 ณ โรงแรมอมารี หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ พร้อมด้วย อาจารย์แววดาว จงกลนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้านิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 ณ โรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์