ทำบุญพระปริวาสกรรมณ วัดบุษยบรรพต (วัดเขาต้นงิ้ว) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา วงษ์พันธุ์ทา คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย ผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุสงฆ์อยู่ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม จำนวน 50 รูป ตลอดจนร่วมรับฟังบรรยายธรรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการปริวาสกรรม จากพระครูวิจิตรธรรมวิภัส เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในพิธี ณ วัดบุษยบรรพต (วัดเขาต้นงิ้ว) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์