ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดสุขสำราญ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16 ตุลาคม 2565 คณาจารย์ และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ และสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อนำทุนทรัพย์ไปใช้ในการบำรุงซ่อมแซม เสนาสนะภายในวัดสุขสำราญ และด้านการศึกษา ซึ่งวัดเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี เป็นสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญถาวรสืบไป ณ วัดสุขสำราญ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์