ต้อนรับ อาจารย์ธีระพล เข่งวา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะอาจารย์โรงเรียนวังไกลกังวล เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และประสานงานการจัดอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล มอบหมาย รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ พร้อมด้วย อาจารย์แววดาว จงกลนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ให้การต้อนรับ อาจารย์ธีระพล เข่งวา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะอาจารย์โรงเรียนวังไกลกังวล เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และประสานงานการจัดอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล