การอบรมการแปรรูปแป้งกล้วยน้ำหว้า โดยการทดลองทำสูตรแป้งพิซซ่าจากแป้งกล้วย ให้แก่กลุ่มแม่บ้านของวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ พร้อมด้วย อาจารย์แววดาว จงกลนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นวิทยากรอบรมการแปรรูปแป้งกล้วยน้ำหว้า โดยการทดลองทำสูตรแป้งพิซซ่าจากแป้งกล้วย ให้แก่กลุ่มแม่บ้านของวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการแปรรูปต่อยอดแป้งกล้วยน้ำหว้า ทำเป็นอาหาร และขนมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านของวิสาหกิจชุมชนมีอาชีพเสริมและนำมาประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านสตรีมีสุขภาพที่ดีขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านราชมงคลชมคลื่น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์