การตรวจติดตามประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา วงษ์พันธุ์ทา คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการตรวจติดตามประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประธานกรรมการตรวจประเมิน และคณะกรรมการตรวจประเมิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องปฏิบัติการจัดเลี้ยง สาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว