นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Temasek Foundation Specialists’ Community Action & Leadership Exchange Program 2022)

นางสาวชณัฐฎา ฮึกหาญ และนางสาวสุธารทิพย์ พะธะนะ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Temasek Foundation Specialists’ Community Action & Leadership Exchange Program 2022) เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 4-17 กันยายน 2565 ณ NYP Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ จัดโดยศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์