ประชุมคณะอรท.ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา วงษ์พันธุ์ทา คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประชุมคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 6/2563 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฎิบัติการจัดลี้ยง คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว