RMUTR Exit Exam

แจ้งนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) เข้าสอบ RMUTR Exit Exam ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล เขต 4