การบริการวิชาการสู่สังคมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

โครงการฝึกทักษะการพัฒนาทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวสู่ตลาดแรงงาน (ครั้งที่ 4)

โครงการฝึกทักษะการพัฒนาทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวสู่ตลาดแรงงาน (ครั้งที่ 3)

โครงการฝึกทักษะการพัฒนาทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวสู่ตลาดแรงงาน (ครั้งที่ 2)

โครงการฝึกทักษะการพัฒนาทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวสู่ตลาดแรงงาน (ครั้งที่ 1)

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในธุรกิจสปาและนวดแผนไทยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก