โครงสร้างบุคลากรงานกิจการนักศึกษา

นางสาวลิขิตา เฉลิมพลโยธิน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาววรินทร คเชนทร์เดชา
งานสหกิจศึกษา
นางสาวลิขิตา เฉลิมพลโยธิน
งานพัฒนาวินัยและปกครอง
นางสาวอังคเณ บุญเกิด
งานศิลปวัฒนธรรม
นายพงศ์ธวัช ศรีจำนอง
งานแนะแนว
นางวรุณทิพย์ บัวคล้าย
งานกิจกรรมนักศึกษา