โครงการอบรมธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ดำเนินโครงการอบรมธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563 โดยมีพระครูอดุลยธรรมพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศาราม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และคุณแม่ชีพธู ฮวดหิน ประธานดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงวัดสุขสำราญ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา วงษ์พันธุ์ทา คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก นางไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน, นางสาวกษิญาภรณ์ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นางลิษา  อึ้งเห่ง ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ, นางอำพร มานะพันธ์ โรงแรมไวท์ แซนด์ บีช, อาจารย์ปราณีต ศรีงาม, อาจารย์ขจี ดวงจักร ณ อยุธยา, ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหิน เพลส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โครงการอบรมธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563 ในระดับอุดมศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม การเรียนรู้การศึกษาพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษา สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก่อให้เกิดภาพความร่วมมือของ คำว่า “ บ ว ร” (บ้าน วัด และโรงเรียน-มหาวิทยาลัย) โดยมีนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์, สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ชั้นปีที่ 2-3 เข้ารับการอบรม จำนวน 112 คน ระดับธรรมศึกษา ชั้นตรี จำนวน 101 คน ระดับธรรมศึกษา ชั้นโท จำนวน 10 คน และระดับธรรมศึกษา ชั้นเอก จำนวน 1 คน กำหนดจัดการอบรมในวันที่ 13, 20 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหิน เพลส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล และสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดสุขสำราญ โดยอาจารย์อังคเณ บุญเกิด งานศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินโครงการ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขอขอบพระคุณ คุณแม่ชีพธู ฮวดหิน ประธานดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงวัดสุขสำราญ ที่เมตตาจัดหาครูผู้สอน เอกสารการเรียนธรรมศึกษา และสนับสนุนอาหารแก่ผู้เข้าอบรม รวมทั้ง บริษัท ก๊วยควงเซ้ง จำกัด มอบน้ำดื่ม จำนวน 10 ลัง ในโครงการอบรมธรรมศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ