โครงการอบรมธรรมศึกษาสำหรับการพัฒนาทางวิชาการวิชาชีพ ประจำปี 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 อาจารย์อังคเณ บุญเกิด หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดโครงการอบรมธรรมศึกษาสำหรับการพัฒนาทางวิชาการวิชาชีพ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 โดย พระราชสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุติ) เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา วงษ์พันธุ์ทา กล่าวต้อนรับ คุณกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณแม่ชีพธู ฮวดหิน วัดสุขสำราญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมโครงการ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมธรรมศึกษาสำหรับการพัฒนาทางวิชาการวิชาชีพ ประจำปี 2563 ให้แก่นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ ในระดับชั้นตรี 108 คน ระดับชั้นโท 8 คน รวม 116 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในเรื่องวิชาชีพแต่ละสาขาที่เรียน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอก โดยมีพระครูสมุห์ สมคิด ปจิโต สอนธรรมศึกษาชั้นโท และอาจารย์จาตุรนต์ จันทร์ชูกลิ่น สอนธรรมศึกษาชั้นตรี ในระหว่างวันที่ 1-2 และวันที่16 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหิน เพลส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล และจะเข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวงในนามวัดสุขสำราญ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ สำนักเรียนวัดสุขสำราญ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์