โครงการฝึกอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก ประจำปี2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา วงษ์พันธุ์ทา คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบริการวิชาการ “การฝึกอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก” โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 80 คน เข้าทัศนศึกษาดูงานและเข้าร่วมฝึกอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก ภายในโครงการมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ และชมการสาธิตการปูเตียง การพับผ้าเช็ดตัว ผ้าแนปกิ้น การผสมเครื่องดื่มในงานโรงแรม พร้อมทั้งเข้าร่วม “การฝึกอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก” โดยมีอาจารย์วรินทร คเชนทร์เดชา เป็นวิทยากรบรรยายภาคภาษาอังกฤษ และอาจารย์ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน บรรยายภาคภาษาไทย ณ ศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหิน เพลส มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล