โครงการบริการอาหารไทยเพื่อจำหน่าย ปี 2562

วัตถุประสงค์ :

1. สนับสนุนทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน
2. เพื่อจัดหารายได้เข้าศูนย์บริการงานจัดเลี้ยง คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการงานจัดเลี้ยงของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินโครงการ :

23 – 27  ตุลาคม  2562 เวลา 10.30 – 21.00 น. 

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้รับบริการ :

ผู้เข้าใช้บริการ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ