งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย

แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

1.  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
http://www.nrct.go.th

2.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
http://www.trf.or.th

3.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
http://www.nstda.or.th

4.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
http://www.thaihealth.or.th

5.  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
http://www.kmi.or.th

6.  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
http://www.culture.go.th

7.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
http:// http://www.abbreviations.com

8.  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
http://www.mua.go.th

9.  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
http://www.eppo.go.th

10. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
[email protected]

11. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
http://www.tistr.or.th

12. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
http://www.fti.or.th