แผนการศึกษา 4 ปี (นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์) ปีการศึกษาที่ 1

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต

1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3          หน่วยกิต

1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

6          หน่วยกิต

1.3) กลุ่มวิชาภาษา

15         หน่วยกิต

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6          หน่วยกิต

1.5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

 1          หน่วยกิต

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

24         หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะ 

63         หน่วยกิต

2.2.1) วิชาเฉพาะบังคับ 

30         หน่วยกิต

2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก 

27         หน่วยกิต

2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

13         หน่วยกิต

 2.3.1) สหกิจศึกษา หรือ

13         หน่วยกิต

2.3.2) ฝึกงาน

13         หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต