เกี่ยวกับสาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรมมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการโรงแรมและบริการ รวมถึงเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มีโครงการสหกิจศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จบแล้วมีงานทำ 100% ในหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิเช่น งานสายครัว (เชฟ) งานสายแม่บ้าน แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม บาร์เทนเดอร์ แผนกสปา ฯลฯ