หลักสูตรของเรา หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อปริญญา

ชื่อย่อภาษาไทย

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

การเรียน

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)

: ศศ.บ. (การโรงแรม)

: Bachelor of Arts (Hotel)

: B.A. (Hotel)

: 139 หน่วยกิต

:  เรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 3 ปี

หลักสูตรเราเรียนอะไรบ้าง ??

แผนกต้อนรับส่วนหน้า
Front Office

แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage

 

แผนกแม่บ้าน
House Keeping

แผนกครัว
Kitchen