สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Innovation In Mice)

1. รู้จัก MICE อุตสาหกรรม MICE คืออะไร ทำความรู้จัก MICE ใน 3 นาที