สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ(Innovation In MICE)

1. รู้จัก MICE อุตสาหกรรม MICE คืออะไร ทำความรู้จัก MICE ใน 3 นาที