สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Tourism and TourGuide Innovation)

1.ชื่อหลักสูตร

 

รหัสหลักสูตร

25481951102272

ภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in Tourism and Tour Guide Innovation


2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศศ.บ. (นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Tourism and Tour Guide Innovation)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

B.A. (Tourism and Tour Guide Innovation)

3.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

   3.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
   3.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   3.3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

5.รายละเอียดหลักสูตร: Download