สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1.กรอกใบสมัคร

2.แนบเอกสารการสมัคร

-ใบสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
-สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ใบ รบ.)
-สำเนาใบสุทธิ หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ถ้ามี
-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
-ค่าใบสมัคร 300 บาท
-ใบตรวจสุขภาพ (ไวรัสตับอักเสบบี)