รายงานสรุปผลผลิตภัณฑ์งานวิจัยและนิทรรศการแสดงผลผลิตงานวิจัย

อาจารย์สุภาพร บำรุงวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย นางวรุณทิพย์ บัวคล้าย นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการรายงานสรุปผลผลิตภัณฑ์งานวิจัยและนิทรรศการแสดงผลผลิตงานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำนครชัยศรี เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563