รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประจำปีการศึกษา 2562

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เยี่ยมตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทการได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

2. ดร.นิภารัตน์ สายประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทการได้รับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทการมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย