ผลงานที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดี อาจารย์สุนิสา มามาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม ได้รับการจัดอันดับนักวิจัย ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และ ระดับโลก

– รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
รางวัล The Best Presenting Paper Award

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา  วงษ์พันธุ์ทา

– ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เยี่ยมตระกูล

– ขอขอบคุณบุคลากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และพิจารณาการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3