ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปรัชญา (Philosophy)

สร้างคนดี คนเก่ง และฉลาด สู่สังคมการประกอบการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นคณะวิชาที่จัดการศึกษาเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในประเทศไทย

พันธกิจ (Mission)

  • ผลิตบัณฑิตด้านการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของสถานประกอบการ

  • สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม

  • เป็นศูนย์กลางการบริหารทางวิชาแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

  • ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย

  • บริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรคุณภาพและสร้างระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุก

  • พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ