ประวัติคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว เดิมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แรกเริ่มก่อตั้งในนาม “คณะศิลปศาสตร์” สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2518 ต่อมาเมื่อปี 2548 มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใหม่ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นหนึ่งใน 6 คณะแรกในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2548 และได้แยกออกเป็นคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ ณ เขต 3 วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา ได้แก่

– สาขาวิชาการโรงแรม (Hotel)
– สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Tourism and Tour Guide Innovation)
– สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Innovation In MICE)