ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและงานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 10 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา วงษ์พันธุ์ทา คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษาและงานศิลปวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2563 โดยมี อุบาสิกาพธู ฮวดหิน บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ประจำปี 2555 นายชวณัฐ ฮวดหิน อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ (ข้าราชการบำนาญ) นางสาวปราณีต ศรีงาม อาจารย์โรงเรียนหัวหิน (ข้าราชการบำนาญ) และนายขจี ดวงจักร ณ อยุธยา คณะกรรมการที่ปรึกษาการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษางานด้านกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย อาจารย์ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สุภาพร บำรุงวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ และอาจารย์อังคเณ บุญเกิด หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว