ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ จากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาเลัยทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากร เพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากร เพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2553 และฉบับ พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2557