ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๒

ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๐