ดาวน์โหลดเอกสาร งานวิจัย

สวพ.1.1 ขออนุมัติดำเนินการวิจัยด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25xx
สวพ.1.2 ขออนุมัติดำเนินการวิจัยด้วยเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25xx
สวพ.2 แผนการใช้จ่ายเงินการดำเนินการวิจัย 2564
สวพ.2 แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย ววน.2564
สวพ.3.1 แบบตรวจสอบรายการหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินวิจัย
สวพ.3.2 แบบตรวจสอบรายการหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินวิจัย(สำหรับวิทยาเขตวังไกลกังวลเท่านั้น)
สวพ.4 รายงานการขอเบิกเงินวิจัยงวดที่ 1
สวพ.4 รายงานการขอเบิกเงินวิจัยงวดที่ 2
สวพ.4 รายงานการขอเบิกเงินวิจัยงวดที่ 3
สวพ.5 (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย)
สวพ.6.1 (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย)
สวพ.6.2 (รายงานความก้าวหน้าแผนวิจัยของชุดโครงการวิจัย)
สวพ.7(สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย)
สวพ.8 (ขออนุมัติขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัย)
สวพ.9(รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยในการขอระยะเวลาดำเนินการวิจัย)
สวพ.10(แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย)
สวพ.11.1(การขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ)
สวพ.11.2(แบบฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อนำเสนอผลงาน)
สวพ.12(แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปิดโครงการวิจัย)
สวพ.13(บทสรุปการดำเนินงานและผลงานวิจัย)
สวพ.14.1(ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 25xx)
สวพ.14.3(ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 25xx)
สวพ.15 ขอขยายเวลาการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่
รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบขอเสนอโครงการวิจัยประกอบการขอเสนองบประมาณเงินรายได้
ตัวอย่างขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของคณาจารย์/มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากหน่วยงานภายนอก