งานวิจัย คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ข่าวสารงานวิจัย

นักวิจัยดีเด่น

นักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566
นักวิจัย ที่ได้รับการอนุมัติทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
หลักเกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2567
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย/ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership)
โครงการจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
โครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ2565
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์พเยาว์ สายทองสุข ผ่านการพิจารณาโครงการยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ในพื้นที่ตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ ปี 2566
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 1)
โครงการพัฒนาผู้บริหารจัดการงานวิจัย EP1 กิจกรรมที่ 1 ภาพรวมในการบริหารโครงการและการกำหนดโจทย์วิจัย
ประชาสัมพันธ์การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หากมีความประสงค์ให้ดำเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการขอรับรองจริบธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รางวัลเพื่อเชิดชูนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ2564
นักวิจัย ที่ได้รับการอนุมัติทุนวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 6 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ‘’บูรณาการเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่สังคมดิจิทัลวิถีใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Confernce ครั้งที่ ๑๑
รายงานสรุปผลผลิตภัณฑ์งานวิจัยและนิทรรศการแสดงผลผลิตงานวิจัย
การศึกษาแนวทางการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์
ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่น ปี 2562
ประชุมคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3/2563