งานวิจัย คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ข่าวสารงานวิจัย

นักวิจัยดีเด่น

นักวิจัย ที่ได้รับการอนุมัติทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2567
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย/ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership)
โครงการจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
โครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ2565
รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ ปี 2563
คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาผู้บริหารจัดการงานวิจัย EP1 กิจกรรมที่ 1 ภาพรวมในการบริหารโครงการและการกำหนดโจทย์วิจัย
ประชาสัมพันธ์การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หากมีความประสงค์ให้ดำเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการขอรับรองจริบธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รางวัลเพื่อเชิดชูนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3/2563
โครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ2564
ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เยี่ยมตระกูล
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 1)
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 6 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ‘’บูรณาการเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่สังคมดิจิทัลวิถีใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Confernce ครั้งที่ ๑๑
รายงานสรุปผลผลิตภัณฑ์งานวิจัยและนิทรรศการแสดงผลผลิตงานวิจัย
การศึกษาแนวทางการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์
ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่น ปี 2562
ประชุมคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3/2563