คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการอุตสาหกรรมบริการ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการงานจัดเลี้ยงคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประชุม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว