คณะกรรมการประจำคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว