ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เยี่ยมตระกูล

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เยี่ยมตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์พายสับปะรด สินค้า OTOP ประเภทอาหารเพื่อยกระดับมาตรฐานห้าดาว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์