กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

อาจารย์สุภาพร บำรุงวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2563 โดยการถือศีลอุโบสถ ฟังเทศน์ เวียนเทียน และถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ณ วัดสุขสำราญ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์