การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข่าวสารกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


โครงการอบรมธรรมศึกษาสำหรับการพัฒนาทางวิชาการวิชาชีพ ประจำปี 2563
โครงการอบรมธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563
สอบธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563
ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและงานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563


1. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
2. หนังสือขออนุมัติโครงการ 01
3. หนังสือขออนุมัติโครงการ 02
4.หนังสือแจ้งผลพิจารณาโครงการ
5.หนังสือแจ้งผลพิจารณาโครงการ 02
6.หนังสือแจ้งผลพิจารณาโครงการ 03
7.หนังสือแจ้งผลพิจารณาโครงการ 04
8.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อรท 2562
9.หนังสือขออนุมัตืยืมเงินทดรองจ่าย
10.สัญญายืมเงิน
11.แผนที่ระยะทาง
12.ภาพโครงการ
13.สมุนไพร