เอกสารเผยแพร่  • แผนบริหารความเสี่ยง 2564 

  • ประกาศเจตจำนง 2563

  • รายงานต้นทุนผลผลิต 
  • รายละเอียดประกอบเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนของหน่วยงานหลักเข้าสู่กิจกรรม  
  • รายละเอียดประกอบการะจายต้นทุนของหน่วยงานสนับสนุนเข้าหน่วยงานหลัก  
  • แผนเพิ่มประสิทธิภาพ  
  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562  
  • ประกาศเจตจำนง 2562