งานแผนและคลัง

น.ส.นิตยา คลังคา

นางสาวนิตยา คลังคา
หัวหน้างานแผนและคลัง
เบอร์ติดต่อภายใน 5245

ส่วนงานพัสดุ

น.ส.นิตยา คลังคา นางสาวนิตยา คลังคา
หัวหน้าส่วนงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อภายใน 5245

แผนกจัดหา (จัดซื้อ, จัดจ้างจ้าง, เช่า)

น.ส.นิตยา คลังคา นางสาวนิตยา คลังคา
หัวหน้าแผนกจัดหา (จัดซื้อ, จัดจ้างจ้าง, เช่า)
เบอร์ติดต่อภายใน 5245
น.ส.จันทร์จิรา คำถา นางสาวจันทร์จิรา คำถา
เจ้าหน้าที่แผนกจัดหา (จัดซื้อ, จัดจ้างจ้าง, เช่า)
เบอร์ติดต่อภายใน 5245
น.ส.ศริณีนุช ประทุม นางสาวศริณีนุช ประทุม
เจ้าหน้าที่แผนกจัดหา (จัดซื้อ, จัดจ้างจ้าง, เช่า)
เบอร์ติดต่อภายใน 5245

แผนกควบคุมคลัง

น.ส.ศริณีนุช ประทุม นางสาวศริณีนุช ประทุม
หัวหน้าแผนกควบคุมคลัง
เบอร์ติดต่อภายใน 5245

ส่วนงานบริหารการเงินและงบประมาณ

นางอมราภรณ์ ไทยขำ นางอมราภรณ์ ไทยขำ
หัวหน้าส่วนงานบริหารการเงินและงบประมาณ
เบอร์ติดต่อภายใน 5230

แผนกการเงินและบัญชี

น.ส.ปภัสรินทร์ วัฒนะอุดมวิทย์ นางสาวปภัสรินทร์ วัฒนะอุดมวิทย์
หัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อภายใน 5243
นางนิชดา ผูกไมตรี นางนิชดา ผูกไมตรี
เจ้าหน้าที่แผนกการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อภายใน 5243
น.ส.ฐิติกานต์ อุ่นสาลี นางสาวฐิติกานต์ อุ่นสาลี
เจ้าหน้าที่แผนกการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อภายใน 5244
น.ส.ศรยา สินไธสง นางสาวศรยา สินไธสง
เจ้าหน้าที่แผนกการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อภายใน 5244

แผนกแผนและงบประมาณ

น.ส.ฐิติกานต์ อุ่นสาลี นางสาวฐิติกานต์ อุ่นสาลี
หัวหน้าแผนกแผนและงบประมาณ
เบอร์ติดต่อภายใน 5244

แผนกเบิกจ่าย

นางอมราภรณ์ ไทยขำ นางอมราภรณ์ ไทยขำ
หัวหน้าแผนกเบิกจ่าย
เบอร์ติดต่อภายใน 5230
นางนัทรีภรณ์ ดอนโคตร นางนัทรีภรณ์ ดอนโคตร
เจ้าหน้าที่แผนกเบิกจ่าย
เบอร์ติดต่อภายใน 5243
น.ส.สุกัญญา บวรรัตนบุญญา นางสาวสุกัญญา บวรรัตนบุญญา
เจ้าหน้าที่แผนกเบิกจ่าย
เบอร์ติดต่อภายใน 5244

แผนกประเมินผลและรายงาน

น.ส.ฐิติกานต์ อุ่นสาลี นางสาวฐิติกานต์ อุ่นสาลี
หัวหน้าแผนกประเมินผลและรายงาน
เบอร์ติดต่อภายใน 5244