งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ ดร.พัสกร สิงห์โต
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอร์ติดต่อภายใน 5203

ส่วนงานทะเบียนนักศึกษา

อาจารย์ ดร.พัสกร สิงห์โต
หัวหน้าส่วนงานทะเบียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน 5203
นายธนารักษ์ โคตจันทร์ นายธนารักษ์ โคตจันทร์
เจ้าหน้าที่ส่วนงานทะเบียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน 5201
นายกิตติธัช ตาไธสง นายกิตติธัช ตาไธสง
เจ้าหน้าที่ส่วนงานทะเบียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน 5201

ส่วนงานระบบฐานข้อมูล

ผศ.ดร.หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย
หัวหน้าส่วนงานระบบฐานข้อมูล
เบอร์ติดต่อภายใน 5202
น.ส.สุกันตา มิตรวงษา นางสาวสุกันตา มิตรวงษา
เจ้าหน้าที่ส่วนงานระบบฐานข้อมูล
เบอร์ติดต่อภายใน 5202
นายพงศ์กฤช โชติภิรมย์กุล นายพงศ์กฤช โชติภิรมกุล
เจ้าหน้าที่ส่วนงานระบบฐานข้อมูล
เบอร์ติดต่อภายใน 5202