งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพิสิฐ ลิ้มอารีย์สุข

นายพิสิฐ ลิ้มอารีย์สุข
หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อภายใน 5402

ส่วนงานเทคโนโลยีการศึกษา

นายแวดือเระ แวสาเหาะ นายแวดือเระ แวสาเหาะ
หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีการศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน 5118
น.ส.มณีนิล โพธิ์ย้อย นางสาวมณีนิล โพธิ์ย้อย
เจ้าหน้าที่ส่วนงานเทคโนโลยีการศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน 5500
นายสมเกียรติ ดิษฐศรีเจริญ นายสมเกียรติ ดิษฐศรีเจริญ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานเทคโนโลยีการศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน 5118
ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ เป็งสีเจริญ ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ เป็งสีเจริญ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานเทคโนโลยีการศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน 5500

ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพิสิฐ ลิ้มอารีย์สุข นายพิสิฐ ลิ้มอารีย์สุข
หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อภายใน 5402
นายณรงค์พล วิไลธำรงกุล นายณรงค์พล วิไลธำรงกุล
เจ้าหน้าที่ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อภายใน 5402

ส่วนงานห้องสมุด

น.ส.ธิดารัตน์ คุ้มประดิษฐ นางสาวธิดารัตน์ คุ้มประดิษฐ
หัวหน้าส่วนงานห้องสมุด
เบอร์ติดต่อภายใน 5520
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันต์ภัสสรณ์ ฤทธิ์คำรบ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันต์ภัสสรณ์ ฤทธิ์คำรบ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานห้องสมุด
เบอร์ติดต่อภายใน 5520
น.ส.เมทะนี ก่ำกองกูล นางสาวเมทะนี ก่ำกองกูล
เจ้าหน้าที่ส่วนงานห้องสมุด
เบอร์ติดต่อภายใน 5521
ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงทิพย์ พลับแก้ว ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงทิพย์ พลับแก้ว
เจ้าหน้าที่ส่วนงานห้องสมุด
เบอร์ติดต่อภายใน 5521