งานบริหารสินทรัพย์

ผศ.วิทยา พาสุกรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พาสุกรี
หัวหน้างานบริหารสินทรัพย์
เบอร์ติดต่อภายใน 5610

ส่วนงานบริหารสินทรัพย์และรายได้

ผศ.วิทยา พาสุกรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พาสุกรี
หัวหน้าส่วนงานบริหารสินทรัพย์และรายได้
เบอร์ติดต่อภายใน 5610

ส่วนงานอาคารและสถานที่

ผศ.วิทยา พาสุกรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พาสุกรี
หัวหน้าส่วนงานอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อภายใน 5610
น.ส.วิริยา น้อมจิตรกตัญญู นางสาววิริยา น้อมจิตรกตัญญู
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารและสถานที่
เบอร์ติดต่อภายใน 5100
นายกิตติพงศ์ ดีพิจารณ์ นายกิตติพงศ์ ดีพิจารณ์
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารและสถานที่
เบอร์ติดต่อภายใน 5100
นางจิตรนภา บุญประสพ นางจิตรนภา บุญประสพ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารและสถานที่
เบอร์ติดต่อภายใน 5100
น.ส.วิริยา น้อมจิตรกตัญญู นางสาววิริยา น้อมจิตรกตัญญู
เจ้าหน้าที่ส่วนงานยานพาหนะ
เบอร์ติดต่อภายใน 5100
นายวิเชียร โสภา นายวิเชียร โสภา
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารและสถานที่
เบอร์ติดต่อภายใน 5100
นางนิตยา ภาดี นางนิตยา ภาดี
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารและสถานที่
เบอร์ติดต่อภายใน 5100
นายประสิทธิ์ ภาดี นายประสิทธิ์ ภาดี
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารและสถานที่
เบอร์ติดต่อภายใน 5100

ส่วนงานยานพาหนะ

ผศ.วิทยา พาสุกรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พาสุกรี
หัวหน้าส่วนงานยานพาหนะ
เบอร์ติดต่อภายใน 5610
นายประโยชน์ สินโป๋ นายประโยชน์ สินโป๋
เจ้าหน้าที่ส่วนงานยานพาหนะ
เบอร์ติดต่อภายใน 5100
น.ส.วิริยา น้อมจิตรกตัญญู นางสาววิริยา น้อมจิตรกตัญญู
เจ้าหน้าที่ส่วนงานยานพาหนะ
เบอร์ติดต่อภายใน 5100
นายวิรัตร์ วงษ์ทองคำ นายวิรัตร์ วงษ์ทองคำ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานยานพาหนะ
เบอร์ติดต่อภายใน 5100

ส่วนงานบริการรักษาความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ ถืออยู่
หัวหน้าส่วนงานบริการรักษาความปลอดภัย
เบอร์ติดต่อภายใน 5610